bacaan doa ruwah (latin lengkap)

bacaan doa berikut biasa dibaca pada saat ruwahan (yasinan) atau dapat juga digunakan sebagai doa selamatan, berikut adalah bacaan doa ruwah latin lengkap:

Baca juga: Bacaan dzikir dan doa setelah sholat lengkap (arab dan artinya)

Bismillahirrahmanirrahim

Al-fatihah, Illana hadhrotin nabiyyil mushthofaa Muhammadin shollallohu 'alaihi wassalam, Wa ala aalihi wa ashabihi wa dzurriyatihi wakarobatihi aj ma'in sai ul lilla ila humul fatiha

Al-fatihah

Al-fatihah yang berikut ini khusus kita tujukan kepada ahli rumah ini dan umum kepada keluarga kita yang telah mendahului kita.

kita mohon kepada Allah agar arwah tersebut diampuni segala dosanya, diterima rangkaian amal ibadah semasa hidupnya dan ditempatkan di sisi Allah SWT tempat yang sebaik-baiknya

Al-fatihah

Al-fatihah yang berikut ini kita tujukan kepada arwah muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat dimanapun dia berada sai ul lilla ila humul fatihah

atau

summa illah arwah hususon aba ina wa ummaha tina wa ajdadina wa jaddatina wali ustizina wali mual limina wali jami il muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat al ahya imin hum wal amwat sai ul lilla ila humul fatihah.

al-fatihah

setelahnya kita membaca doa ruwah:

bismillahh hirrohma nirrohim

alhamdulillahi robbil alamin

hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdai yu'a pini amahu wayukapi mazidah

ya rabbana lakal hamdu kama yambahi lija ala'ali wahikol karim, wa a'zimi sultonik

allah humma solli ala saidina muhammaddin wa ala ali muhammad

allah humma solli ala saidina muhammaddin sollatan tunjina biha min ja mi'il ah'wapit liwal afat, watak dilana ya Allah biha min jami' il hajat

watu tohirruna biha min jami'i sa'iat, watar fauna biha indaka ala' darojat

watubbaili lighuna biha aksol kgoyat mi jami'il hoiroti wabarokkatti wabatdal mamat

in naka ala kulli sai'in qodir.


Allah humma ja'al wausil misla sa wabama koronahu minal qur'anil adzim

wabarotkatti suro yasin wama holal nahu min la illahaillallahu wama syabakna humin subhannallahu wabiham dihi, wasollanahu wa ala nabiyika muhammadin s.a.w.

fi hazal madjalis hadiattan min na, wasilatau warohmatan mim,ma wahibi patdlika nazila wabarokattan samila

ila hadroti habibina, wa safiina, saidina muhammadin s.a.w

summa ila arwahi abaihi wa'ihwa nihi minal ambiya iwal mursalin wali kulli minhum wassohabatihi ajma'in


summa ila hususson arwa (Nama almarhum/amarhuma binti xxx)

man ni tam makna hahuna bisababihi ija alahuma syawabah zalika min na ilaihi wa ja'alhu nauroy yas'a waya talak la ubaina yadaihi

Allahumma ja'alhu hijabal lahu minannar, allahuma ja'alhu it kollahu minnnan nar

allahumma firlahu (laki-laki)/firlaha (perempuan)/firlahum (banyak) warhamhu/warhamha/warhamhum wa'afihi wa'fu anhu/anha/anhum

wa'akrim nuzul lahu wa wasit mahou lahu waghilhu bilma was salji wa barod, wana kihi minal hotaya kama yunak ko saubul ab yadu minat danas si

wa ad dilhu da aron hoiron min darihi, wa ahlan hoiron min alihi, wa zaujan hoiron min zaujihi

wa ad hilhu nal jannata wa'a izhu wa aza bil kobbri, wa fitna tihi min aza binnar.

allahumma latah rinna ajrohum wala tudil lana bak dahum wagfirlana walahum

wali ihwani minal lazi nasabaku nabil iman, wala taja'al fikulu bina ghilal lil lazi na'amanu robbana in naka roufur rohim


allahumma an zilir rohmattau, wamau firotau wanik matau ala amfusina

allahumma az zilir rohmattau wamau pirotau, ala ahli bai't. allahumma anzilir rohmattau wanik mattau ala ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mukminin nawal mukminat al ahya imim hum wa amwat innaka 'ala kulli syai'in qodir.

doa selamat
robbij'alni mukimmas sollati, wamin sur yatti

robbana wattak kobbal du'a, robbanagfirli wali wali daya wali'il mukminin nayauma yak kumul hisab.

robbana hobblana min azwajina, wa zurriyatina ku rotta'ayun waj'al lana lil muttaqinna immama

robbana dzolamna anfussana wa il lam tagfirlana watarhamna lana ku nanna minal ghosirin.
allahuma ta'alaina afwa bal ghori,afwa bal nikmati.afwa barrokati, afwa bas sehati afwa barrisiki afwa wabassalam wa afwa bal janna.

allahumma attina min kulli balag fiddunnia wa'a zabal akhiro syarif an'na biha akhil qurana wana bighol karim syarif dunnia, syaril akhiro wafarrollahu lana wala hum birohmatika ya arhamarrohimin.

robbanagfirlana wali ihwani minal lazi na'as aluka nabil imam wala tak,ja al fi qulubina ghilla lillazina a'manu robbana innaka ro'ufur rohim

robbana takobal minna innaka antas sami'ul alim, watuk alaina wamaulana innaka anttattawaburrohim,

allahuma fak an nal kholak awal ballag, awal wabbaq, awal fahsaq iwal munkar walbag
wa suyuf fal muh tali fatak wasadah ida wal mi hama ma zoharu minha wama baton min balag naha hossof, wamin bul dahil muslimin na'am matan innaka 'ala kulli syai'in qodir.

robbana atina fiddunnia hasana wafil akhiroti hasana wa kinna adzabbannar.
was sollallahu ala saidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wassobbihi aj'ma'in

subbahana robbika robbil idzati amma yassifun, wassalamu ala mursalin
wal hamdullilahirobbil 'alamin.Posting Komentar untuk "bacaan doa ruwah (latin lengkap)"